Boing
Digital Amiga Dream
english

NOVICE
  Klubske novice
  Objave v revijah
  Spletne strani
  Programska oprema
  Dogodki
  Amiga DE
  Strojna oprema
  Obvestila
  Sorodni sistemi
  Ostalo
KLUB
  Stiki
  Popis uporabnikov
  Statut
  E-poštni seznam
  Natečaj
  Slovenski oddelek ATO
BOLŠJI TRG
  Strojna oprema
  Programska oprema
INTERVJUJI
  Laszlo Torok
  Hans-Joerg Frieden
  Andreas Falkenhahn
  James Daniels
  Raymond Cindrić
POVEZAVE
  Novice
  Spletni imeniki
  Strojna oprema
  Programske hiše
  Strani programov
  Prodajalci
  Revije
  Arhivi
  Viri informacij
  Skupine uporabnikov
  Uporabniki
  Pisave
  Večpredstavnost
  Razno
ADMINISTRACIJA
  Prijava
Bravenet.com
Domovanje.com

Statut

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS številka 60195) je ustanovni občni zbor dne 19.3.1998 sprejel naslednja PRAVILA

AMIGA RAČUNALNIŠKEGA KLUBA D.A.D.


1. člen: STATUS KLUBA

Amiga računalniški klub je prostovoljno, nevladno, nepolitično in neprofitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju računalništva, ustanovljeno po določilih zakona o društvih.

Ime kluba je AMIGA RAČUNALNIŠKI KLUB D.A.D. (v nadaljevanju: klub). Sedež kluba je v Kranju (Nikole Tesle 2, 4000 Kranj). Klub deluje na območju mestne občine Kranj. Klub ima pečat z izpisom imena kluba v slovenščini. Pečat je okrogle oblike oblike, premera 30mm. Na sredini pečata je znak @, s to razliko, da je namesto črke a kvadrat, ki je pravokotno nagnjen za 15° v levo stran. Nad znakom je v polkrogu napisano AMIGA RAČUNALNIŠKI KLUB, pod znakom pa D.A.D. Kranj. Kratica D.A.D. ima namesto pik kvadrat; ki je pravokotno nagnjen za 15° v levo stran. Ime kluba je skupaj z zaščitnim znakom zaščiteno v okviru pravnega reda RS. Klub je pravna oseba zasebnega prava.


2. člen: NAMEN IN CILJI

Namen kluba je druženje, izobraževanje članov, ki so na kakršen koli način povezani z Amiga računalniki oziroma z njenim operacijskim sistemom.

Cilji kluba so:
 • izobraževanje članov kluba;
 • pomoč in nasveti članov;
 • pomoč članom priti do strojne in programske opreme;
 • razvijanje računalniške kulture;
 • razvijanje in vzpodbujanje kreativnosti članov;
 • izmenjava izkušenj;
 • sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami;
 • organiziranje tekmovanj v posameznih dejavnostih kluba;
 • neformalno druženje članov.
Namen in cilje uresničuje klub z izvajanjem naslednjih nalog:
 • organiziranje razgovorov, pogovorov, debat, predavanj in okroglih miz;
 • prikazovanje simulacij programov na modelu;
 • organiziranje računalniških seminarjev in tečajev;
 • organiziranje javnih predstavitev dejavnosti kluba;
 • izdajanje klubskega biltena.

3. člen: ČLANSTVO

Član kluba lahko postane vsak , ki želi sodelovati pri razvoju dejavnosti kluba.

Članstvo ni omejeno in zato lahko izvršni odbor kluba povabi oz. sprejme v članstvo druge občane, ki želijo prispevati k uresničevanju nalog kluba.

Član kluba lahko postane vsak polnoleten državljan Republike Slovenije. Članstvo v klubu je prostovoljno. Kdor želi postati član kluba mora izvršnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član kluba, se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom kluba in plača članarino.

Za mladoletne osebe podpiše pristopno izjavo njihov zakoniti zastopnik, ki jih tudi zastopa v organih kluba.

Pod enakimi pogoji lahko postane član kluba tudi tujec.

Člani plačujejo članarino na način in v višini, kot jo določi občni zbor kluba.

Članstvo preneha:
 • z izstopom, ko član svojo odločitev pisno sporoči izvršnemu odboru;
 • s črtanjem iz seznama članstva, če leto dni kljub opominu ni plačal članarine;
 • z izključitvijo, po sklepu disciplinskega sodišča;
 • s smrtjo.

Zoper sklep o odklonitvi sprejema v članstvo, o črtanju iz članstva ali o izključitvi je možna pritožba v roku 15 dni po prejemu pisnega sklepa. Pritožbo je potrebno vložiti disciplinskemu sodišču, dokončno odločitev pa sprejme občni zbor.


4. člen: PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV

Pravice članov so:
 • izkoriščanje vseh dejavnosti kluba, sodelovanje v dejavnosti kluba in možno korisčenje vseh materialnih ugodnosti, ki jih klub zagotavlja svojim članom;
 • sodelovanje pri delu kluba, dajanje predlogov in soodločanje;
 • voli in je izvoljen v organe kluba.
Dolžnosti članov so:
 • varovanje moralnih in materialnih koristi kluba;
 • ravnanje v skladu s temi pravili in izvajanje sklepov organov kluba;
 • redno plačevanje članarine;
 • delovanje skladno z nameni in nalogami kluba.

5. člen: ČASTNI ČLANI

Klub ima poleg rednih tudi častne člane. Naziv častnega člana dobi član kluba, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo kluba. Klub lahko podeli naziv častnega člana tudi nečlanom. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član kluba, lahko sodeluje na sejah občnega zbora, nima pa pravice odločati. Predlaga jih IO kluba, imenuje pa jih občni zhor.


6. člen: JAVNOST DELA

Delo kluba je javno. Klub svoje člane obvešča o delu:
 • preko oglasne deske v prostorih kluba;
 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov kluba;
 • preko klubskega biltena;
 • preko sredstev javnega obveščanja;
 • preko interneta.
Širša javnost je obveščena o delu kluba s tem, da so sestanki javni, nanje se vabijo novinarji, občasno klub poroča o svojem delu v sredstvih javnega informiranja.

Za dajanje informacij in za zagotavljanje dejavnosti dela je odgovoren predsednik kluba oz. od njega pooblaščena oseba.


7. člen: ORGANI

Organi kluba so:
 • občni zbor;
 • izvršni odbor;
 • nadzomi odbor;
 • disciplinsko sodišče.
Mandat članov organov in funkcionarjev kluba je dvoleten.

Odpoklic je možen tudi med mandatom na enak način kot izvolitev. Člani organov so lahko izvoljeni za naslednje obdobje. Za svoje delo so odgovorni občnemu zboru.


8. člen: OBČNI ZBOR

Občni zbor je najvišji organ kluba. Sestavljajo ga vsi člani kluba. Pristojnosti občnega zbora so:
 • sprejme, spreminja in dopolnjuje pravila kluba;
 • sprejme program dela;
 • sprejme ostale akte kluba;
 • določa višino članarine;
 • razpravlja in sklepa o poročilih izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinskega sodišča;
 • sprejme finančni načrt in potrdi zaključni račun;
 • voli izvršni in nadzomi odbor, predsednika kluba, disciplinsko sodišče in blagajnika;
 • sklepa o prenehanju delovanja kluba;
 • dokončno odloča o izključitvi člana iz kluba;
 • odloča o pritožbah zoper sklepe IO, NO in disciplinskega sodišča;
 • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami;
 • odloča o nakupu in prodaji nepremičnin.
Občni zbori so redni in izredni. Redni občni zbor kluba je vsako leto. Skliče ga izvršni odbor z vabilom najmanj mesec dni pred zasedanjem.

Izredni občni zbor se skliče po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo nadzomega odbora ali 1/3 članov. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če ga v predvidenem roku na skliče, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. O sklicu izrednega občnega zbora s predloženim dnevnim redom morajo biti člani kluba obveščeni najmanj 7 dni pred sklicem. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je sklican.

Občni zbor je sklepčen, če je navzoča več kot polovica članov kluba. Če po predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za eno uro. Tedaj lahko občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj 10 članov.

Občni zbor odloča z navadno večino glasov prisotnih članov kluba. Če gre za spremembo pravil kluba ali za prenehanje kluba je potrebna dvotretjinska večina prisotnih članov. Občni zbor začne in vodi predsednik kluba, dokler zbor ne izvoli delovno predsedstvo.

Na občnem zboru se vodi zapisnik, ki ga lastnoročno podpišejo predsednik delovnega predsedstva, 2 overovatelja in zapisnikar. Občni zbor lahko med dvema rednima občnima zboroma prenese del njegovih pristojnosti na izvršni odbor, ki pa mora o teh odločitvah obvezno seznaniti članstvo prek svojega biltena.


9. člen: IZVRŠNI ODBOR

Izvršni odbor je izvršilni organ kluba. Poleg neposredno voljenega predsednika ga sestavljajo še 4 člani, ki jih voli občni zbor. Izvršni odborje sklepčen če so prisotni vsaj trije člani.

Pristojnosti izvršnega odbora so:
 • odloča o vseh vprašanjih, ki zadevajo izvajanje sprejete politike in programa kluba;
 • sklicuje redne in izredne občne zbore, pripravi dnevni red in gradiva za občni zbor;
 • izmed sebe izvoli dva podpredsednika;
 • pripravi predlog programa dela kluba;
 • pripravi predlog finančnega načrta in zaključni račun;
 • vabi in sprejema nove člane;
 • pripravlja predloge aktov kluba;
 • skrbi za izvrševanje programa dela kluba;
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje kluba;
 • upravlja s premoženjem kluba;
 • ustanavlja in ukinja komisije in sekcije;
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov kluba in naloge, ki mu jih dodatno naloži občni zbor.
Izvršni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije in sekcije. Naloge, število članov in predsednika komisije in sekcije določi izvršni odbor. Člani komisije in sekcije so lahko le člani kluba. Za svoje delo so komisije in sekcije odgovome izvršnemu odboru. Izjemoma lahko klub povabi k sodelovanju pri delu komisije in sekcije zunanje sodelavce.

Komisije in sekcije so metoda dela kluba organizirane po internem principu članov kluba. Komisije in sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s pravili kluba.


10. člen: PREDSEDNIK KLUBA

Predsednik društva je hkrati predsednik izvršnega odbora, ki predstavlja in zastopa klub pred tretjimi osebami in je odgovoren za zakonitost dela kluba. Pri tem mu pomagata podpredsednika. V njegovi odsotnosti ga nadomešča eden izmed pooblaščenih podpredsednikov. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in izvršnemu odboru.


11. člen: NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih voli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani izvršnega odbora ne morejo biti člani nadzornega odbora. Nadzomi odbor je sklepčen, če so prisotni vsi člani.

Za veljavnost sklepov sta potrebna dva glasova.

Pristojnosti nadzornega odbora so:
 • nadzira delo organov kluba;
 • pregleduje finančno in materialno poslovanje kluba;
 • poroča in odgovarja občnemu zboru ter na temelju svojih ugotovitev predlaga razrešnico izvršnemu odboru.

12. člen: DISCIPLINSKO SODIŠČE

Člane disciplinskega sodišča voli občni zbor za dobo dveh let. Sodišče šteje tri člane. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov kluba.

Disciplinsko sodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinsko sodišče so naslednje:
 • kršitve določb pravil;
 • nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v klubu;
 • neizvrševanje sklepov organov kluba;
 • dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba.
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinsko sodišče so:
 • opomin;
 • javni opomin;
 • izključitev.
Zoper sklep, ki ga izda disciplinsko sodišče ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor kot drugostopenjski organ.


13. člen: NAČIN PRENEHANJA KLUBA

Klub lahko preneha:
 • po sklepu občnega zbora;
 • po zakonu.
V primeru prenehanja delovanja kluba sprejme občni zbor sklep, kateremu klubu oz. društvu ustanovljenemu po Zakonu o društvih, se po poravnavi obveznosti prenesejo finančna sredstva. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.


14. člen: FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE KLUBA

Viri dohodkov:
 • članarina;
 • darila, volila;
 • dohodek iz dejavnosti kluba in naslova materialnih pravic;
 • prispevki sponzorjev;
 • javna sredstva;
 • drugi viri.
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.

Vsaka delitev premoženja klubu je nična.

Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

Finančne in materialne listine podpisujejo predsednik, blagajnik in podpredsednik. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem klub tudi določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančnem materialnem poslovanju kluba, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Klub ima svoj žiro račun pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet.

Delo blagajnika je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje kluba.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko klub zaposli finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

Klub ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last kluba vpisana v inventamo knjigo. Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa izvršnega odbora. Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora.


15. člen: VELJAVNOST PRAVIL

Ta pravila začnejo veljati, ko jih sprejme občni zbor; smejo se uporabljati, ko jih prisotna upravna enota zapiše v register.

Sprejeta so bila dne 19.03.1998.

© 2000-2007 D.A.D., All rights reserved.